Prožívání reality posunu paradigmatu: Případ EFT

Překlad článku Dr. Silvie Hartmann, týkající se posunu, které EFT během posledních let učinilo.

Fresh spring green leafs abstract background

V roce 1900 Lord Kelvin slavnostně tvrdil, že „Ve fyzice už nyní nelze nic nového objevit. Vše, co zbývá, je více a více precizního měření.“ O pět let později Albert Einstein publikoval svou speciální teorii relativity.

Od té doby, co Thomas Kuhn vytvořil frázi „posun paradigmatu“ ve své působivé knize „Struktura vědeckých revolucí“ (1), slyšeli jsme o tom mnohokrát. Nadšení vědci a přespříliš horliví obchodníci milují používat tuto frázi častokrát chybně a zmateně s jednoduchou inovací.

Poznámka překladatelky: Více o T. Kuhnovi a paradigmatu zde: http://cs.wikipedia.org/wiki/Thomas_Samuel_Kuhn

 

Ale jak poznáme, kdy se skutečně setkáváme s reálným posunem paradigmatu?

Pro mě to byl okamžik, kdy jsem si prohlédla učebnici (2), kterou jsem napsala o přesně tom stejném subjektu před 15 lety, a uvědomila jsem si, že v ní není jedna jediná kapitola, jediný odstavec, jediný případ a dokonce ani jediný zápis v části „Často kladené otázky“, který by se dal „použít“.

Celá kniha musí být napsána od základů znovu. Toto indikuje nikoliv inovaci, ale posun paradigmatu.

Kuhn poznamenává, že posun paradigmatu neodpovídá na otázky ze starého paradigmatu; namísto toho je činí přebytečnými. Toto je přesně to, co se stalo, když jsme se posunuli z klasického EFT k Energy EFT. Kuhn také uvedl, že posun paradigmatu nečiní věci pouze odlišnými; činí je *lepšími*. Toto jsme také pozorovali v akci. Konečně posun paradigmatu nemění realitu informací, nýbrž způsob, jakým jsou zpracovávány. Toto je finální indikace, že procházíme posunem paradigmatu – který je vskutku vzrušující a měl by být dobrou zprávou pro spoustu praktiků a uživatelů EFT. Vždyť přece my všichni chceme, aby byly věci nové a lepší – nebo ne?

Max Planck poznamenal, že „nová vědecká pravda nevítězí tím, že přesvědčuje své oponenty a umožní jim spatřit světlo, ale spíše proto, že její oponenti eventuálně zemřou a vyroste nová generace, která s ní přirozeně souzní.“ (3)

Toto byl způsob pro svět po dlouhou dobu; ale v případě EFT emočních technik svobody (4), tu máme speciální druh paradigmatu, který by, alespoň teoreticky, dovolil oponentům nového paradigmatu ťukat na sebe s pomocí EFT a namísto toho zemřít, aniž by se změnila jejich mysl, prožít a zakusit výhody nového paradigmatu také na sobě.

Takže, co je to ten posun paradigmatu, a jak funguje v případě EFT?

 

Anomálie „jednominutového zázraku

EFT je technika, kdy si osoba ťuká na určité energetické body na těle, zatímco je zaměřená svou pozorností na emocionální problém, který si přeje vyřešit. Toto by neměl být problém, nehledě na fakt, že EFT nejenom pracuje celkem spolehlivě a mění emoce lidí; ale někdy vyprodukuje obrovskou „vědeckou anomálii“, která nezapadá do ustanoveného psychologického paradigmatu.

Příležitostně a naprosto nepředvídatelně osoba, která je ošetřována s pomocí EFT, prožije „jednominutový zázrak“ nebo „EFT zázrak“, jak se říkalo. Namísto obecného, postupného uvolňování negativních emocí, které by mohlo být vysvětleno pomocí teorie systematického znecitlivění, klienti mohou prožít něco, co může být popsáno pouze jako zásah bleskem, událost okamžitého uzdravení, „Heuréka!“ Okamžik, kdy osoba, která se nacházela ve stavu obrovské emocionální úzkosti, najednou doslova vyskočí ze židle, tančí po místnosti a s potěšením jásá.

Toto je vysoce neobvyklý rys EFT a vyvolává dvě protichůdné reakce. Pro ty, kteří to zažili nebo byli svědkem, jsou nesmírně nadšení a motivovaní ponořit se do EFT ještě hlouběji a rovněž EFT doporučují používat, osobně a profesionálně. Pro ty, kdo to nezažili, to zní jako „Obchodnický trik! Jasný podvod! Kecy!“ a o EFT prohlašují, že je naprosto nevědecké a mýlí se ve svých tvrzeních o „zázračném uzdravení“.

Příliš mnoho lidí zažilo tuto realitu EFT efektu, tuto anomálii, která nejde dohromady s myšlenkou systematického znecitlivění, ruší tento vzorec nebo jiné existující psychologické metody a idey,  nechává je zemřít jistou smrtí, stejně jako to činily jiné vědecké anomálie v minulosti. Dále nástup internetu a schopnost jednotlivců přímo mezi sebou hovořit po celém světě, dovolilo mnohem více lidem přijít do kontaktu s EFT a začít s ním na sobě experimentovat. V minulosti byla anomálie velmi brzy skryta tím, že bylo zamítnuto její zveřejnění; nyní je EFT venku, otevřené pro všechny a lidé s ním mají své vlastní zkušenosti.

Stále nikdo nedokázal pořádně vysvětlit, jak a proč funguje způsobem, jakým pracuje nebo proč občas vůbec nefunguje.

 

Otázka emocí

Einstein řekl, že „naše myšlení vytvořilo problémy, které  nemohou být vyřešeny na stejné úrovni myšlení“(5)  a tak v roce 2002, po čtyřech letech intenzivního EFT výzkumu, jsem se rozhodla vytvořit odlišnou metodu, abych více porozuměla vztahu mezi mysteriózními energetickými body na těle, zaměření pozornosti a efekty, jaké to mělo na prožívání lidské emoce. Už dávno nestačilo vědět, že se „něco“ děje; nyní bylo na čase přesně zjistit, co se děje a proč.

Vrátila jsem se zpátky k základům a začala s otázkou: „Co jsou to lidské emoce?“

Psychologická a fyziologická paradigmata na tuto otázku neodpovídají. Navíc se zdálo, že tam existuje malý zájem toto vůbec prozkoumat.

Dr. Roger Callahan, tvůrce předchůdce EFT – terapie myšlenkového pole (TFT), kalifornský psycholog, tvrdil, že „negativní emoce jsou porucha v energetickém poli těla.“

Toto nebylo špatně; jenom to bylo příliš omezené. Zkoumala jsem pozitivní emoce a jejich vliv na lidské chování od roku 2000, což vedlo k publikování informací o Guiding Stars (vůdčí hvězdy) v roce 2002 (6). Jednalo se o vysoce pozitivní emocionální prožitky, které byly základem pro závislosti, nutkavé chování, fetišismus a rozsáhlou řadu jiného destruktivního chování, o kterém se dříve myslelo, že má svůj základ v nějakém traumatu.

Také jsem uvedla, že to, co nazýváme emoce, jsou na sekundárním jazyce založené nálepky, které popisují aktuální fyzické pocity ve fyzickém těle a jsou v podstatě náš  šestý smysl, pomocí kterého vnímáme pocity, které nemají fyzický původ.

To mě vedlo  k tomu definovat emoce jako „fyzické pocity, které jsou produkovány pohyby energie v energetickém těle.“ (7)

Negativní emoce se rovnaly bolestivým pocitům; ale byly tu také pozitivní emoce, které se rovnaly příjemným pocitům a tyto dříve chyběly a byly přehlíženy na základě paradigmatu, opírajícího se o staré trauma.

Uznání existence pozitivních emocí jako hnací síly pro dříve nevysvětlitelné lidské chování, stejně jako indikátorů fungování energetického systému, je srdcem posunu paradigmatu, které vede moderní energetickou práci pryč od starých idejí psychologie, fyziologie nebo dokonce léčení a sice do naprosto odlišné reality.

Tady energie možná není viditelná, ale lidé cítí svůj (vztek, smutek, depresi, vzrušení, radost, lásku, atd.) fyzicky ve svých vlastních tělech. Dokonce mohou ukázat na místo, kde jsou tyto emoce lokalizovány a tato místa odpovídají v energetickém těle aktuálním místům zranění a reverzů.

Toto odemyká  šestý smysl, činí energii reálnou, činí ji prokazatelnou a především činí energii osobní.

Také to činí energii „silně uchopitelnou“, spíše nežli něco těkavého, iluzorního nebo esoterického.

Lidé skutečně umírají na zlomené srdce (energetické srdce); lidé sami poškozují svá fyzická těla žiletkami, aby se zbavili tlaku nesnesitelných emocí; lidé ukončují své vlastní životy, protože  už nemohou snést déle bolest; a samozřejmě lidé na celém světě se mezi sebou zabíjejí kameny, tyčemi a zbraněmi nikoliv proto, že je to praktické nebo rozumné, ale protože jsou v emocích.

Na emocích není nic „subtilního“; není nic subtilního na energii nebo na energetické práci. Opravdu neexistuje nic, co by bylo více podstatné a důležité, nežli uskutečnit posun (paradigmatu) ze světa bez energie a emocí do světa, kde je energie X faktor, který potřebujeme, abychom vyřešili všechny své nejnaléhavější lidské výzvy a problémy.

 

Od „zázraku“ k léčivé události

EFT je zajímavý příklad, protože se jedná o poměrně jednoduchou techniku, kde hlavní akce – ťukání na meridiánové body, zatímco je mysl zaměřená na problém – existuje na obou stranách posunu paradigmatu.

Ve světě, kde se energie nebere v úvahu, sedí EFT nepohodlně na vzdálených okrajích pole psychologie, společně se všemi ostatními lidskými anomáliemi, které nemohou být objasněny s pomocí existujících teorií a konceptů. Spousta EFT praktiků je zmatených a nejistých, cože to vlastně dělají, a mnoho z nich hluboce „strká hlavu do písku“, protože být energist znamená obávat se posměchu a odmítnutí ze strany etablovaných sil, které tu jsou. Najít místo pro EFT a jiné metody, které pracují s energií, bylo a je pokusem nacpat je do starého paradigmatu jako „energetickou psychologii“, což je zbytečná snaha, neboť etablovaná psychologická komunita se opírá o základní fakt, že skutečná existence „energie“ zůstává vědecky neprokázaná a tudíž neakceptovatelná.

Na druhé straně posunu paradigmatu se EFT stává prostou a přímou metodou, jak prozkoumat příčinu a důsledek mezi energií, myšlenkou, vnímáním a emocí. Je to logické v teorii a praxi. Jako projev opravdového posunu paradigmatu, používání EFT „s energií v mysli“ nejenom že dává mnohem větší smysl, ale také funguje *lépe*.

Tady se namísto anomálních a naprosto nevypočitatelných EFT „zázraků“ dějí léčivé události (8) a dějí se předvídatelně, protože se musí stát, pokud došlo ke zlepšení energetického toku skrze energetické tělo do té míry, že nastane prahový posun. Když se toto stane, původní problém se již nikdy nevrátí.

EFT ve starém paradigmatu překážely stávající konvence; strukturálním vypuštěním energie a emocí. Toto je perfektně demonstrováno vědeckým nástrojem, zděděným z psychologie, stupnicí SJB, subjektivních jednotek bolesti (nebo poruchy nebo potíží) (9). Tato stupnice měla rozsah od -10 po 0, aby udávala subjektivní indikaci, do jaké míry je pro klienta něco bolestivé. Když bolest nebo potíže vymizí, ošetření se domněle považuje za úplné a ukončené.

V novém paradigmatu, kde prožíváme a bereme v úvahu nejenom bolest, ale také pozitivní pocity, související s pozitivním energetickým tokem, byla zapotřebí nová stupnice, která nekončila na bodu nula (nemastná a neslaná země nikoho), ale která pokračovala dál jiným směrem  – směrem k pozitivním prožitkům, s nejvyššími pozitivními emocemi na +10.

Toto vytváří stupnici SJP, subjektivních jednotek prožitku (10), a s ní i naprosto odlišný přístup k ošetření ve veškeré moderní energetické práci, včetně EFT.

Prostým odhalením faktu, že v energetické práci „necítit nic“ není řešení, ale namísto toho je zapotřebí vysoce pozitivní energetický tok, aby došlo k překonání problému, se mění celá hra s názvem EFT. Léčivá událost přestává být anomálií a ani již není nijak mysteriózní způsob, jak se k ní dostat. Vše, co musíme udělat, je s každým následujícím EFT kolem neustále zvyšovat energetický tok, dokud se nedostaneme do vysoce pozitivních stavů +7 a výše na stupnici SJP a léčivá událost se odehraje. Je to strukturální záležitost, nemůže se nestát, protože je to prostě vedlejší efekt správně prováděné energetické práce.

Toto dovoluje klientům a praktikům (stejně jako všem, kdo praktikují EFT sebe-ošetření) plánovat od začátku kompletně odlišný kurz ošetření a vnést do praktikování EFT více jednoduchosti a jasnosti, stejně jako zbavit se všemožných druhů problémů, které s EFT existovaly, když se nacházelo pod tíhou paradigmatu starého.

 

Napětí uvolněno

Například, když nyní víme, jak má energetická práce fungovat, lze  jasně porozumět tomu, proč klienti zažívají ospalost, zamlžení, nejasnost, dezorientaci a zmatek, když se na stupnici nacházejí kolem bodu  nula – v zemi nikoho. V minulosti to bylo místo, odkud byli klienti v mnoha případech posíláni domů, neboť se mělo za to, že „jejich problémy byly odťukány pryč“, tedy na nulu a že to bylo všechno, co bylo potřeba udělat.

Ve skutečnosti bylo takové ošetření naprosto neúplné. Klienti nejdříve zažívali spoustu dalších „divných“ symptomů jako je apex efekt, kdy klient zcela zapomněl, že ošetření vůbec proběhlo nebo jaký mělo vliv na původní problém; stejně jako že se problém vracel zpět a nebyl plně vyřešen, poněvadž (dosud) nenastala opravdová léčivá událost. Jiným problémem bylo, že se klientům nelíbila myšlenka „odťukání důležitých emocí pryč“, zejména v případě bolesti ze ztráty, například; nechtěli skončit s tím, že „nebudou cítit vůbec nic“. Instinktivně a intuitivně měli takoví klienti právo cítit se tímto způsobem. Necítit nic není volba pro energetický systém; aby byl vyléčen a navíc ještě funkční, je zapotřebí, aby se nacházel ve vysoce pozitivním toku. Nyní hovoříme o tom, že se emoce vyvíjejí současně s tím, jak zlepšujeme fungování energetického systému během jednoho kola EFT, spíše nežli že pouze odťukáváme  emoce pryč; a pro spoustu klientů toto znamená obrovskou úlevu.

Tato úleva od původního napětí s tím, jak EFT nachází své správné místo na druhé straně posunu paradigmatu jako primární energetická modalita, se týká  každého kroku ošetřujícího procesu a můžeme říct, že toto je rovněž ukazatel toho, že jsme se úspěšně evolučně posunuli ze starého paradigmatu do nového, které se mnohem více zakládá na realitě prožívané skutečnosti.

 

Energisté

Finální výzva, kterou bych ráda adresovala v kontextu překračování dělící čáry ze starého paradigmatu do nového, je efekt, jaký tento pohyb má na EFT praktiky. Faktem je, že každý, kdo se angažuje v EFT, se stává *energistou* a sice tím, že dělá to, co dělá – je osoba, která pracuje s energií. Pokud osoba toto dělá a současně je vysoce v konfliktu/reverzovaná  vůči tomu, že je v prvé řadě energist, samozřejmě že se tyto poruchy projeví v proudu ošetření jako přímý důsledek. V energetické práci je extrémně důležité zaměření naší vědomé pozornosti; ve skutečnosti je to jediná cesta, jak můžeme přímo ovlivňovat energetické reality v tuto dobu. Pokud toto zaměření (fokus) není, utrpí rovněž výsledky; a naopak, pokud se osoba angažuje v EFT procesu „s energií v mysli“ výsledky se stanou *lepšími*.

Lepší, stejně jako rychlejší. Více předvídatelné. Spolehlivější. Více elegantní. Více strukturálně platné, více logické a vysvětlitelné.

Je tady slovo, které v oblastech psychologie a medicíny neuslyšíte často, v podobě, v jaké existují dnes –  zábava.

Zábava nebo potěšení je jednou z těch emocí na pozitivní straně stupnice SJP, a nedá se najít ve světě, kde to nejlepší, co můžeme získat je vymizení utrpení a necítění vůbec ničeho po dlouhý čas.

Avšak pokud k EFT přistupujeme a provádíme je s energií v mysli, na jeho správném místě na druhé straně posunu paradigmatu, stává se přesně tímto – potěšením. Obrovsky zábavné. Probouzející k životu. Vzrušující. Osvěžující. Radostné.

Fakt, že můžeme začít s opravdu velmi rušivými a závažnými negativními emocemi a během sezení nebo dvou skončit s pocitem štěstí, zábavy a smíchu, které tryskají samy od sebe, je ve starém paradigmatu naprosto  nepochopitelné.

 

Za prahem

Toto je tedy to, o čem skutečný posun paradigmatu je. Anomálie byly vysvětleny; staré problémy přestaly být podstatné; napětí bylo uvolněno; a my máme nyní před sebou zcela novou krajinu, naplněnou až po okraj novými příležitostmi pro výzkum, objevy a učení, jaké dosud nikdy nebylo přístupné.

Moderní energetická práce je odlišné paradigma od energetické práce staré doby. Míří mnohem přesněji, je více přímá a  více efektivní každým představitelným způsobem. Jako taková představuje pro praktiky, setrvávající v klasickém paradigmatu výzvu –  učinit ten skok do nového nebo zůstat mezi těmi, kteří nepřejdou a nakonec zemřou, stále oddaní duchu starých časů?

Energetická práce je veskrz o emocích, je více osobní než lékařství a hluboce věřím tomu, že lidé pochopí výhody hledání a prožívání pozitivních energetických zkušeností, pozitivních emocí, a že opravdu lepší emoce, než kdy předtím zažili, eventuálně převáží současnou bolest výzvy prahového posunu paradigmatu.

Moderní energetická práce nám prakticky a na velmi osobní úrovni demonstruje, že lidské bytosti nejsou stvořeny pro to, aby trpěly a ani nemají žít v klidu a míru jako nejlepším možném, čeho člověk může dosáhnout.

Namísto toho jsou naše systémy stvořeny k tomu, abychom žili, naplněni vysoce pozitivními emocemi  +7 a výše, ve svém přirozeném proudu, se správně fungujícím energetickým systémem, který produkuje úžasně oživující a rozzařující emoce radosti, lásky a potěšení. Pokud je to cokoliv menšího nežli toto, nežijeme svůj potenciál, své přirozené právo jako lidské bytosti uprostřed velmi reálných oceánů energie, kterých jsme součástí.

Dr. Silvia Hartmann

Autorka „Energy EFT: Energize Your Life From -10 to +10“, 2012

(„Energy EFT: Energetizuj svůj život z -10 na+10“)

 

Odkazy:

1: Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions (1965)

2: Silvia Hartmann, Adventures In EFT, (1999 – 2004 ed.)

3: Quoted in Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions (1970 ed.): p. 150.

4: EFT Emotional Freedom Techniques by Gary Craig 1996

5: Leonard D. Goodstein and J. William Pfeiffer, The 1985 Annual: Developing Human Resources, Issue 14 by, p. 185:

6: Silvia Hartmann, Guiding Stars Paper (2002), Advanced Patterns of EFT (2003).

7: Silvia Hartmann, EmoTrance: Emotions, Energy, Information & Love (2011 ed): p. 7.

8: Silvia Hartmann, Energy EFT (2011): p. 33, 246, 256.

9: Joseph Wolpe, The Practice of Behavioral Therapy, (1969).

10: Silvia Hartmann, Events Psychology (2009).

 

Převzato z http://energyeft.com 

Překlad © Mgr. Martina Konečná, www.energyeft.cz

Komentáře

 1. jana napsal:

  Dobrý den,jste opravdu úžasná ve všech svých meilech co posíláte, opravdu moc děkuji a pokračujte dál, jak Vám vnitřní hlas káže.Pěkný den Jana

  • Martina Konečná napsal:

   Děkuju, Jano. Je pro mě velmi posilující číst takovou zpětnou vazbu a také inspirující! Budu pokračovat:) Když porozumíme svým emocím, jejich hodnotě a naučíme se s nimi SPRÁVNĚ zacházet, přestávají pro nás platit jakékoliv limity a můžeme se odvážit pro růst v jakékoliv oblasti, po které toužíme. Pak už je snadné dělat kroky směrem k přáním srdce. Přestáváme v tu chvíli jenom snít a JDEME cíleně a beze strachu za svým štěstím.

 2. LENKA napsal:

  DĚKUJI,moc děkuji,na cestě neustálého hledání jsem narazila na Alici Kirš,Jirku Vokáče Čmolíka,zařadila se do první vlny NR a rozhodla se napsat svůj první eBook.Ještě není hotový ale doufám,že brzy bude. A dnes jsem mi přišla do cesty Martina Konečná,EFT trochu znám ale pořád jsem cítila že to není to pravé co bych chtěla,ale protože mi obrovsky pomohlo TFT u Jirky tak jsem začala znovu hledat, toto E EFT mě oslovilo a moc se mi líbí a ráda bych se pustila do spolupráce,pokud by to bylo možné. DĚKUJI LENKA

  • Martina Konečná napsal:

   Lenko, děkuji za krásná slova a přeji hodně radosti s vytvářením ebooku a ať má úspěch! Určitě můžeme spolupracovat, záleží, co potřebuješ. Můžeš mi napsat. Teď je mým miláčkem můj individuální kurz:), protože v něm kladu důraz na energetickou práci s pozitivním EFT, což je cesta do plusových hodnot emočního prožívání, hledání a objevování pozitivních zdrojů v sobě, které dávají našemu životu křídla. Více o něm najdeš v části Akce. Zdraví Martina

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.