Zásady pro ochranu osobních údajů

 

Ochrana osobních údajů – GDPR

 

I. Obsah a účel

 

V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek https://energyeft.cz/, mými klienty a zájemci o mé služby.

Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout vám srozumitelné informace o tom, jak je a bude s osobními údaji nakládáno.

Vážím si Vaší důvěry, se kterou mi své osobní údaje poskytujete, a je a bude s nimi nakládáno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i podle Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstupuje v účinnost 25. 5. 2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.

 

II. Správce osobních údajů – kontakty

 

Mgr. Martina Konečná

Molákova 2145/5

628 00 Brno

IČ: 702 97 070

DIČ: CZ 702 97 070

Kontaktní e-mail: martina@energyeft.cz

Kontaktní telefon: +420 724 411 352

 

III. Jaké osobní údaje zpracovávám, a co je s nimi dál

 

Zpracovávám údaje, které mi sami poskytnete, případně vybírám další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat. Osobní údaje pak jsou uchovávány v elektronické databázi.

V některých případech půjde o údaje,  poskytnuté při osobním kontaktu, telefonicky, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu skype, FB messenger).

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musím mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracovávám jen s vaším souhlasem.

Údaje mi poskytujete zásadně dobrovolně. Zejména zdravotní stav a případná medikace jsou informace nutné pro klienty EFT sezení, i EFT koučinku, aby objednaná služba byla dodána v souladu s klientovým aktuálním zdravotním a psychickým stavem. Tyto údaje nejsou povinné a klienti mají možnost rozhodnutí, jak s nimi naloží.

Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ nebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

Poskytnutí služeb, prodej výrobků, poradenství, MLM

V případě spolupráce využíváme on-line kancelář u korporace Siberian Health. Pro přístup do této kanceláře je potřebná registrace, kde se uvádí jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefonní číslo a emailová adresa. Tyto údaje mi poskytujete dobrovolně a jsou nezbytně nutné pro možnost nakupování za velkoobchodní ceny a pro účely fakturace. Bez nich není možné doručit balík, případně informovat o novinkách či akcích atd. Kancelář je v uzavřené části webu a dostanete se tam pouze za předpokladu uvedení přihlašovacího jména a hesla. Zde jsou pak tyto údaje včetně informací o vašich objednávkách pro mne rovněž přístupny včetně údajů lidí registrovaných v celé struktuře.

  1. Běžné osobní údaje, které zpracovávám:

EFT: Jméno, příjmení, adresa, IČO, DIČ (jen pokud objednáváte jako podnikatel), e-mail, telefonní číslo, osobní údaje, sdělené v průběhu individuálních sezení nebo seminářů, fotografie z našich seminářů a případných dalších živých akcí, kterých jste se zúčastnili, videozáznamy z těchto akcí.

MLM: Jméno, příjmení, adresa, u podnikatelů IČO, DIČ, telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa, datum registrace, datum narození, datum svátku, informace o vašich obchodních výsledcích, nároky na odměny, bonusy, dárky, pozice ve struktuře, fotografie z akcích, kterých jste se zúčastnili, videozáznamy, vaše zájmy, případně profilové fotografie nebo recenze na výrobky apod.

  1. Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje), které zpracovávám:

V živých setkáních moji klienti někdy sami sdílí a sdělují některé údaje o svém zdravotním stavu (aktuálním rozpoložení fyzickém i psychickém i stavu minulém). Tyto údaje však dále nijak nearchivuji a zpracovávám je ve spojení s klienty pouze pro zodpovězení jejich dotazů a vysvětlení pro ně i ostatní účastníky. Obdobně mi bývají sdělovány údaje o zdravotním stavu i při individuálních sezeních. Tyto údaje však dále nijak nearchivuji a zpracovávám je pouze ve spojení s klientem.

 

 IV. K jakým účelům osobní údaje zpracovávám, po jakou dobu

 

Abych dostála povinnostem, vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracovávám tyto údaje: jméno, příjmení, adresu, IČ, DIČ a údaje o zakoupené službě (tj. údaje uvedené na fakturách).

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

 

V. Zpřístupnění osobních údajů dalším osobám

 

Se zajištěním některých mých zákonných povinností mi pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatele.

Jedná se o firmu:

SmartSelling a.s.
Nálepkova 14
637 00 Brno

 

VI. Informace o vašich právech

 

  1. Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracovávám vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

  1. Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abych bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

  1. Právo na výmaz osobních údajů

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abych bez zbytečného odkladu vymazala vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

  1. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abych omezila zpracování vašich osobních údajů.

  1. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

  1. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracovávám pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudu údaje zpracovávat.

  1. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz.

 

VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

 

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů mou osobou, můžete mě kontaktovat na e-mail martina@energyeft.cz   Zprávou na tento e-mail, můžete také přímo uplatnit svá práva, o kterých se píše v článku VI. Jen si dovoluji upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžu poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách https://energyeft.cz/

 

Toto znění je účinné od 25. 5. 2018.